نوشته‌هایی با برچسب "استخدامی در یک نگاه"

با همه تکنیک های مصاحبه استخدامی در یک نگاه آشنا شوید با همه تکنیک های مصاحبه استخدامی در یک نگاه آشنا شوید

1 ـ مصاحبه غیرهدایتی. در این نوع مصاحبه هیچ چارچوب ویژه ای برای اجرای مصاحبه وجود ندارد. مصاحبه گر مختار است موضوع بحث را به هر سویی بکشاند و سؤالاتی از مصاحبه شونده بنماید. در این شیوه مصاحبه گر ،نکات مورد نظر را،همچنانکه مصاحبه پیش می رود ،انتخاب می نماید. 2 ـ مصاحبه ساختاری. 3 ـ مصاحبه های سری یا مرحله ای. در این نوع مصاحبه چند نفر مصاحبه گر وجود دارد که هر کدام بر اساس نظرات خود پرسشهایی از مصاحبه شونده می پرسند . شکل رسمی تر اینمصاحبه ، مصاحبه سری میباشد. متقاضی شغل توسط افراد متعددی مصاحبه می شود و هر مصاحبه گر براساس یک فرم استاندارد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه